Spirituele zorg en gecompliceerde rouw. A call to the field.

 

engelrand

Die Religion des dritten Jahrtausends wird mystisch sein oder absterben – Dorothee Sölle.

Hoe om te gaan met gecompliceerde rouw in een samenleving waarin mensen steeds minder mogelijkheden zien om te leren omgaan met dood en leven als transcenderende processen tussen verlies en verbondenheid?

In de cursus is het artikel A call to the field van Therese Rando e.a. uitgangspunt. Hierin wordt een kritisch pleidooi gehouden voor een individuele benadering van rouwenden voorbij de eenzijdige DSM-5 diagnostiek.

We doen dit met behulp van Therese Rando’s “Potential Outcomes of Loss model (1993). Deze holistische benadering biedt mogelijkheden:

 • om te communiceren over verlies en rouw met behulp van zes te onderscheiden transcenderende processen;
 • om te communiceren over individuele ervaringen van zowel zorgvragers als zorgverleners (binnenwereld);
 • om te communiceren over gecompliceerde rouw, sociale en culturele achtergronden in onze maakbare samenleving (buitenwereld).

Vervolgens wordt het geïntegreerd rouwmodel “Meer dan ikzelf” gepresenteerd gebaseerd op de relationele procesmodellen van Dorothee Sölle (1973) Therese Rando (1993).

 

Vaak wordt het christendom gezien als de bron van veel persoonlijke en maatschappelijke ellende. Wie daaraan voorbij weet te zien en dieper graaft, kan op het spoor komen van een rijke spiritualiteit. Zij plaatst ons midden in het leven en tilt ons, vaak tot onze eigen verbazing, boven onszelf uit –  André Lascaris.

 

Waarom deze cursus?

Buiten Nederland wordt al enige jaren een levendige discussie gevoerd rond de definitie van gecompliceerde rouw. Hoewel de meeste onderzoekers niet twijfelen aan het bestaan van gecompliceerde rouw bestaat er geen enkele overeenstemming over de definitie. Deze onduidelijkheid heeft gevolgen voor het diagnosticeren van gecompliceerde rouw en de communicatie over vragen zoals:

 • hoe lang duurt een rouwproces?
 • wat is het verschil tussen “normale” en gecompliceerde rouw?
 • hoe te leren omgaan met verlies en rouw in de dagelijkse leefwereld van mensen?
 • hoe kan het leren omgaan met verlies zinvol worden begeleid?
 • wie gaat dat betalen?

 

Een ander discussiepunt is de vraag naar de definitie van spiritualiteit in de spirituele zorg.

 • Is spiritualiteit een vierde “extra” domein naast het fysische, psychische en sociale terrein?
 • Is spiritualiteit een dragend grondvlak, een alles doordringende beweging van “heenreis” en “terugreis” van mystiek en verzet waardoor mensen pijnlijke ervaringen, ondanks alles, toch als zinvol kunnen leren ervaren ?

 

In vier dagen wordt een gevarieerd aanbod gedaan over het observeren en diagnosticeren en begeleiden van gecompliceerde rouw met behulp van spirituele zorg vanuit een relationeel hermeneutische wereldbeeld en een “humanitaire” religiestijl.

 

Evenals “kabbala” heeft “mystiek” een polemische lading. Tegenover de rationele theologie brengt de spiritualiteit haar eigen logica in het geweer: die van de mystiek – Kees Waaijman. 

 

In deze cursus zal het gaan over het leren delen van ervaringen van bijvoorbeeld angst en eenzaamheid, leven en dood, goed en kwaad, eindigheid en eeuwigheid. Over de uitdaging en kansen die deze benadering biedt om “de kunst van het samen leven” te leren beleven (heenreis) en omzetten in moreel en zinvol handelen (terugreis).

 

Niemand heeft me ooit gezegd, dat het gevoel van rouw zo zeer lijkt op het gevoel van angst –  Dorothee Sölle.

 

 

Voor wie.

Voor Geestelijk Verzorgers en Pastores in het werkveld of in opleiding en andere belangstellende zorgverleners.

 

Kennismaking.

Voorafgaande aan de cursus vindt een (skype) gesprek plaats voor het inventariseren van wederzijdse verwachtingen.

 

Locatie.

Wibergstraat 18, Zwolle.

 

Certificaat.

Na afloop van de cursus wordt een certificaat als bewijs van deelname uitgereikt na

 • de bestudering van de opgegeven literatuur;
 • actieve deelname aan de acht dagdelen.

 

Data.

Vrijdag 7 september, 21 september, 5 oktober, 19 oktober van 10:00 – 13:00 / 14:00 – 17:00.

Er is ook een mogelijkheid de cursus individueel te volgen.

 

Kosten.

€ 400,-. (inclusief een eenvoudige lunch).

 

Werkwijze.

Van de deelnemers wordt verwacht de opgegeven literatuur voorafgaande aan een cursusdag te lezen om vaardigheden rond spirituele zorg en gecompliceerde rouw optimaal te kunnen trainen en ervaringen te delen.

Als leidraad worden delen uit Treatment of Complicated Mourning van Therese Rando en Spiritualiteit vormen, grondslagen, methoden van Kees Waayman gebruikt.

 

Door wie.

Deze cursus is ontwikkeld door drs. Nieske Willems. Zij is opgeleid als Geestelijk Verzorg (2014), Religiewetenschapper (2012), Pastoraal werker (2001)  en bevoegd leerkracht basisonderwijs (1983). Door het combineren van deze op elkaar aansluitende opleidingen organiseert zij vanaf 2003 diverse individuele en groepsactiviteiten rondom spirituele zorg, levensbegeleiding, rouw en verlies vanuit Zorgcentrum Hedera Zwolle.

 

 De veronderstelling van Karl Rahner dat het christendom van het derde millennium alleen nog maar òf mystiek òf niet-existent zal zijn, is evenwel tegelijk een eco-theologische visie – Dorothee Sölle.

 

Accreditatie.

Deze cursus werd in 2018 door de SKGV geaccrediteerd voor 8 punten: 5 punten Vakbekwaamheid en 3 punten Spiritualiteit en bevoegdheid.

 

Programma.

Dag 1   Spirituele zorg en palliatieve zorg – zin en betekenis.

10:00 – 13:00   Relationele filosofie  en gecompliceerde rouw.

14:00 – 17:00   Rouwmodellen vergeleken.

 

Dag 2   Nazorg en gecompliceerde rouw – spirituele diagnostiek.

10:00 – 13:00   Metafysisch mensbeeld en kosmologie.

14:00 – 17:00   Psychoanalyse en coping.

 

Dag 3   Voorzorg en scheppingsspiritualiteit – relationele hermeneutiek.

10:00 – 13:00   Godsdienstwetenschap en gecompliceerde rouw.

14:00 – 17:00   “Humanitaire” religie, taal, beelden en rituelen.

 

Dag 4   Zelfzorg en relationele vorming – moreel handelen en omgaan met verlies.

 10:00 – 13:00  Wereldbeeld, gecompliceerde rouw en emoties.

14:00 – 17:00   Leren omgaan met verlies en kennisoverdracht.

 

Vergelijkende godsdienstwetenschap.

In Spiritualiteit vormen, grondslagen, methoden schrijft Kees Waayman over de relatie tussen “mystiek”, de weg van Tao en het handelen van mensen:

Tao is de alles-dragende en alles-doordringende beweging, de oermoeder van het al.

Geïnspireerd door de relationele filosofie van Erich Fromm en Martin Buber schrijft Dorothee Sölle in Mystiek en verzet:

In den beginne was de relatie.

Van beslissend belang is de relatie tot de oergrond van het al. (…) iets dat ons met anderen rondom ons, voor ons en na ons verbindt.

In 1878 wordt deze relatie in het Engelse kerklied “Breathe om me. Breathe of God” onder woorden gebracht.

 

 

 

 

Literatuurlijst

Verplichte boeken
Uit: Dehue, T (2014). Amsterdam, Augustus. Betere mensen. Over gezondheid als keuze en koopwaar, p. 13-45.
Uit: Kijken naar de zon. Filosofische essays over de godsvraag. Drees, W (1998). Godsdienst, religie en cultuur. Geloven in de kosmos, p. 263.294.
Uit: Rando, T.A. (1993). Treatment of Complicated Mourning. Illinois: Research Press. Opgegeven delen.
Uit: Waayman, K. (2000). Spiritualiteit. Vormen Grondslagen Methoden. Kampen: Kok. Opgegeven delen.
Uit: Stroebe, M; Schut, H; Bout, van der, J. (2013). Complicated Grief: Scientific Foundations for Health Care Professionals. Scientific Foundations for Health Care Professionals. Lezen: On achieving clarity regarding complicated grief: lessons for clinical practice, Therese A. Rando, 40–54.

Verplichte artikelen
Agrimson L.B. & Taft L.B. (2009) Spiritual crisis: a concept analysis. In: Journal of Advanced Nursing 65(2), 454–461.
Brehony, K.J. (2009). Transforming theories of childhood and early childhood education: child study and the empirical assault on Froebelian rationalism. In: Paedagogica Historica. Vol. 45, Nos. 4–5, 585–604.
Boelen, P.; Prigerson, H.G. (2007). The influence of sympstoms of prolonged grief disorder, depression, and anxiety on quality of life among bereaved adults. In: Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci, 257, 444-452.
Baker, J.E. (2001). Mourning and the Transformation of Object Relationships. Evidence for the Persistence of Internal Attachments. In: Psychoanalytic Psychology. Vol. 18, No. 1, 55-73.
Chen, D.-T. en Hung, D. (2008). Learning within the worlds of reinfications, selves, and phenomena: expanding on the thinking of Vygotsky and Popper. In: Learning Inquire, 2: 73-94.
Cornette, K. (2001). Zorg voor spirituele pijn. In: Tijdschrift voor Geneeskunde, 57, nr. 14-15, 1022-1028.
Freud, S. (1917). Mourning and Melancholia. In: The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Volume XIV (1914-1916). 237-258.
Handelman, S. (2006). Interpretation as devotion: Freud’s relation to rabbinic hermeneutic. In: The Psychoanalytic Review. Proquest Information and Learning Company. Vol. 68, No. 2.
Rando, T. A. et al.(2012). A call to the field: Complicated grief in the DSM-5. In: Omega: Journal of Death & Dying, 65 (4), 251-255.
Schaal, S. et al. (2012). Associations between prologed grief disorder, depression, posttraumatic stress disorder, and anxiety in Rwandan genocide survivors. In: Death Studies, 36:97-117.
Stroebe, M.; Schut, H et al. (2006). The prediction of bereavement outcome: Development of an integrative risk factor framework. In: Social Science & Medicine 63 (2006) 2440–2451.
Stroebe, M.; Schut, H. (2010). The dual process model of coping with bereavement: A decade on. In: Omega, Vol. Vol. 61(4) 273-289.

Detecteren behoefte psychosociale zorg. Landelijke richtlijn, Versie: 2.0. Laatst gewijzigd : 01-05-2017.   www.oncoline.nl/richtlijn/doc/download.php?id=1019&bijlage=1

Aanbevolen boeken
Berger, H. (1993). Wat is metafysica? Een studie over transcendentie. Assen/Maastricht: Van Gorcum.
Berger, H. (2000). Over de dood heen. Filosoferen over eeuwig leven. Budel: Damon.
Handelman, S. (1982). The Slayers of Moses: The Emergence of Rabbinic Interpretation in Modern Literary Theory. New York: University of New York Press.
Handelman, S. (2011). Make yourself a teacher, Rabbinic Tales of Mentors and Disciples. Washington: University of Washington Press.
Hermans, H.J.M.; Hermans-Jansen, E. (1986). Het verdeelde gemoed. Over de grondmotieven in ons dagelijkse leven. Barneveld: Nelissen.
Sölle, D. (1975). De heenreis. Gedachten over religieuze ervaring. Baarn: Bosch & Keuning.
Sölle, D. (1998). Mystiek en verzet. ”Gij stil geschreeuw”. Baarn: Ten Have.
Sölle, D. (2003). Mystiek van de dood. Baarn: Ten Have.